Mád község Önkormányzata pályázatot hirdet óvodavezetői munkakör betöltésére

Nyomtatóbarát változat

Mád község Önkormányzata

a "Közalkalmazottakról szóló" 1992. évi XXXIII. tv. 20/A §-a alapján pályázatot hirdet

a Mád község Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde

óvodavezetői

(magasabb vezetői) munkakör betöltésére

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.

 

Munkavégzés helye: 3909 Mád Bercsényi utca 4.

 

Illetmények juttatások: az illetményekre és juttatásokra a közalkalmazottakról szóló 1990. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók

 

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság

- óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség

- az intézményben pedagógus munkakörben határozatlan idejű kinevezés

- cselekvőképesség, büntetlen előélet

- legalább 4 év óvodapedagógusi szakmai gyakorlat

- pedagógusi szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

- a pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan becsatolása

 

Pályázathoz mellékelni kell:

- szakmai önéletrajz

- az intézmény vezetésére vonatkozó program a fejlesztési elképzelések ismertetésével

- iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

- szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás alatt, amely közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

- a pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a kjt. 41. § /2/ bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve ha fennáll azt a megbízás esetén megszünteti

- nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését vállalja,

- amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja legkorábban: 2020. november 1.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 18.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Körtvélyesi Gergő nyújt, a 06309161363-as telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

  • postai úton Mád Község Önkormányzata címére (3909 Mád, Rákóczi u. 50.)

Kérjük a borítékon feltüntetni az 2407-1/2020 azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető

  • Személyesen: Mád Község Önkormányzat Bacsur Angéla 3909 Mád, Rákóczi u. 50.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 22.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye és ideje: