Hirdetmény - Behajtási rendelet

Nyomtatóbarát változat

2021. szeptember 1. napjával hatályba lép Mád Község Önkormányzat 9/2021. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről

 

A súlykorlátozás táblákkal jelölt utakra 5 tonnánál nagyobb megengedett legnagyobb össztömegű járművel behajtani tilos.

 

A rendelet tárgyi hatálya alá tartozó járművel Mád község közigazgatási területén az önkormányzati tulajdonban álló utakon csak behajtási engedéllyel lehet közlekedni.

 

A rendelet hatálya alá tartozó utakon a tilalmat a súlyhatár megjelölésével a „súlykorlátozás” jelzőtábla jelzi.

 

A járműre vonatkozó behajtási engedély adható eseti behajtási engedély meghatározott napon történő egyszeri be-, és kihajtásra, egy hétre, egy hónapra,  egy évre.

 

Az építkezésre vonatkozó behajtási engedély az építéssel/bontással érintett ingatlanon történő építési/bontási tevékenység teljes időtartamára adható ki.

 

Ügy leírása, folyamata

 

A behajtási engedély iránti kérelmet a Mádi Polgármesteri Hivatalhoz,  az 1. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

 

A behajtási engedély iránti kérelmet egy járműre vonatkozóan a jogosultság feltételeinek egyidejű igazolásával a jármű üzembentartója, tulajdonosa vagy a kérelemben célállomásként feltüntetett ingatlan tulajdonosa, használója nyújthatja be.

 

Az építkezésre vonatkozó behajtási engedély kiadása iránti kérelmet az építési /bontási tevékenység helyszínére történő szállítás esetén a kérelemben megjelölt ingatlan tulajdonosa, illetve jogszerű használója, továbbá az építési/bontási engedély jogosultja, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység jogosultja, valamint az utóbbiak képviseletében eljáró személy nyújthatja be.

 

A behajtási engedély egy adott járműre, rendszámhoz kötve adható ki, az e rendeletben előírt feltételek fennállása esetén. Amennyiben egy kérelmező, építtető több járműre vonatkozóan kíván benyújtani behajtási engedély kiadása iránti kérelmet, úgy a kiadás feltételeinek fennállását mindegyik járműre vonatkozóan külön kell igazolnia. Több jármű esetén minden járműre külön behajtási engedélyt kell kiadni.

 

A járműre vonatkozó behajtási engedély kiadása iránti kérelmet a kérelemben meghatározott időpontot (1 napnál hosszabb időtartamra szóló kérelem esetén a kérelemben megjelölt időszak kezdőnapját) megelőzően legalább 5 munkanappal korábban kell benyújtani.

 

Az építkezésre vonatkozó behajtási engedély iránti kérelmet az építési/bontási engedély, valamint az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység, továbbá az építési/bontási engedélyhez nem kötött építési tevékenység tervezett kivitelezése előtt legalább 8 munkanappal kell benyújtani.

 

Rendszám nélküli behajtási engedély több járműre is érvényes lehet, ha azonosításra alkalmas jelzéssel ellátott a jármű, és a kérelmező/építtető szállítólevéllel vagy egyéb dokumentummal igazolni tudja a behajtás jogosságát.

 

A polgármester a kérelmet megvizsgálja, és amennyiben a behajtási engedély kibocsátásának feltételei maradéktalanul fennállnak, a behajtási engedélyt a kérelem benyújtásától számított 8 napon belül adja meg a jármű forgalmi rendszámának feltüntetésével.

 

A polgármester a behajtási engedély kiadását megtagadhatja, ha a közút teherbírása és állapota alapján nem alkalmas arra, hogy a 2. § (1) bekezdésében meghatározott legnagyobb össztömeget meghaladó jármű azon közlekedjék, vagy a kérelem a behajtási engedély kiadása feltételeinek nem felel meg. A jelen bekezdésben meghatározott okokból a polgármester a behajtási engedélyben a kérelmezettől más útvonalat jelölhet ki a kérelemmel érintett ingatlan megközelítésére.

 

 Nem adható behajtási engedély annak, akinek az Önkormányzattal szemben lejárt, rendezetlen díj, adótartozása van.

 

Az ügyintézés illetékmentes.

 

Az alkalmazott jogszabályok:

 

- Mád Önkormányzata Képviselő-testületének a járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló 9/2021. (VIII.25.) önkormányzati rendelete

 

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

 

- a közúti közlekedésről szóló, 1988. évi I. törvény és a végrehajtásáról szóló 30/1988 (IV. 20.) MT rendelet

 

- a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

 

- az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet

 

Szükséges dokumentumok:

 

behajtási engedély iránti kérelem

 

A kérelemhez csatolni kell:

 

  1. a járműre vonatkozó behajtási engedély esetében az érintett jármű forgalmi engedélyének másolatát,
  2. az építkezésre vonatkozó behajtási engedély esetében az építési/bontási engedély, avagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység tudomásul vételéről szóló igazolás másolatát, az építési/bontási engedélyhez nem kötött építési tevékenység esetén az építtető erre vonatkozó nyilatkozatát