Szálláshely nyilvántartás | Mád honlapja

Szálláshely nyilvántartás

Nyomtatóbarát változat

Szálláshely-üzemeltetési kérelem

Szálláshely megszünésének bejelentése

 

 

Szálláshely üzemeltetési engedély kérelem

 

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009.(X.20.) Korm. rendelet alapján a szálláshely fekvése szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzője felé kell a szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelmet benyújtani.

Szükséges adatok, iratok:

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével) (bérleti szerződés)
 • haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot, (hozzájáruló nyilatkozat)
 • közös tulajdonban álló ingatlan esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot (hozzájáruló nyilatkozat)

A szálláshely engedélyezése iránti eljárásban - az egyéb szálláshely kivételével - szakhatóság a járási népegészségügyi intézet, járási állat-egészségügyi és élelmiszert-ellenőrző hivatal (ha a szálláshelyen élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot állítanak elő, használnak fel, hoznak forgalomba), tűzvédelmi szakhatóság (10 fő feletti befogadóképességű szálláshely esetén), építési hatóság (kivéve, ha a szálláshelyre hat hónapon belül használatbavételi, vagy fennmaradási engedélyt kiadtak).

A szálláshely-üzemeltetési engedélyezési eljárásban - az egyéb szálláshely kivételével - külön vizsgálat nélkül ügyfél a szálláshely, valamint a szálláshellyel közvetlenül szomszédos, közös határvonalú, telekhatárú ingatlan rendelkezni jogosultja.

A szálláshely-szolgáltató kérelmére a jegyző a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik.

A szálláshely-üzemeltetési engedélyezési eljárást követően - az egyéb szálláshely kivételével - amennyiben a szálláshely a vonatkozó szakhatósági előírásoknak megfelel, a jegyző szálláshely-üzemeltetési engedélyt, s ezzel egyidejűleg igazolást ad ki.

 

Az egyéb szálláshely (korábban magánszálláshely volt) vonatkozásában nem kell engedélyezési eljárást lefolytatni, hanem a jegyző az egyéb szálláshely üzemeltetési engedély megadásáról szóló határozatát közli az érintett hatóságokkal, ha annak feladat- és hatáskörét érinti. A hatóságok harminc napon belül hatósági ellenőrzést folytatnak le, melynek eredményéről a jegyzőt tájékoztatják.

A szálláshely-üzemeltetési engedély megadását követően a szolgáltatónak az adatváltozást, szálláshely-szolgáltatás nyújtására jogosult személyében történő változást be kell jelentenie, melynek kapcsán a rendelet 13. §-a szerinti eljárást a jegyző lefolytatja.

Ügyintézés határideje, díja:

Ügyintézési határidő. 21 nap.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be:

 • a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
 • a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a Ket. 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,
 • a hiánypótlásra, illetve a tényállástisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
 • a szakhatóság eljárásának időtartama, az eljárás felfüggesztésének időtartama,
 • a Ket. 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,
 • a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
 • a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
 • az ügygondnok kirendelésére irányuló eljárás időtartama,
 • a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
 • a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

Az eljárás  illeték köteles – 3000 Ft –, melyet a kérelem benyújtásával egy időben, illetékbélyegben kell leróni (elektronikus úton történő teljesítésére nincs lehetőség).

Továbbá a kérelem benyújtásával egy időben igazolni kell az eljárásban résztvevő szakhatóságok eljárási díjának megfizetését is.

3000 Ft értékű eljárási illeték – illetékbélyeg- köteles minden adatváltozás, módosítás, amely a   nyilvántartásban szerepel.

Alkalmazott jogszabályok:

 • 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről
 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről